انگوم

خواص درمانی صمغ فارسی یا انگوم

خواص درمانی صمغ فارسی یا انگوم :

دارای طبیعت گرم و خشک است و کوبیده شده آن اشتها را تحریک می کند، اخلاط لزج را قطع می نماید، برای رفع خشونت قصبه ریه نافع است، سنگ مثانه را خرد می کند، سرفه را تسکین می دهد. اگر هم در آب جوش حل کنید و به پوست بمالید، پاک کننده و جلا دهنده است و مالیدن آن برای افزایش دید چشم و رفع خارش و جرب پلک چشم مفید است. برای رفع جوش بدن اطفال آن را در سرکه حل کنید و بر بدن آن ها بمالید، نافع است. برای درمان سرفه های مزمن، هر بار پنج گرم از آن را نرم بسایید و با آب بخورید.