نکته ها و تذکرها در مورد عوارض احتمالی مصرف یا میزان استفاده صحیح